Jesteś tu: Start Zamówienia publiczne

Menu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecamy

PDF Drukuj Email

Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”,
wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę złożoną przez: IT.expert Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02 – 468 Warszawa.

UZASADNIENIE
Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (90%) oraz gwarancją jakości (10%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:
1. IT.expert Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02 – 468 Warszawa, z ceną: 244.155,00 zł (brutto) - 90 pkt., oraz okresem gwarancji 60 m-cy – 10 pkt.
Mając zatem na uwadze, że  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać ofertę IT.expert Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02 – 468 Warszawa, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z przepisem art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy P.z.p.

 
PDF Drukuj Email

Wszyscy Wykonawcy
Dot.: Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WASZ.0332/1/15 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”
W związku z prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach postępowaniem przetargowym na:  „Dostawę oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”,  działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz w związku ze  złożoną przez Wykonawcę IT.expert Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176,  02 - 486 Warszawa, informacją z dnia 19 sierpnia 2015r. o dokonaniu czynności niezgodnej z ustawą, Zamawiający unieważnia dokonaną w dniu 14.08.2015r. czynność unieważnienia w/w postępowania przetargowego.
UZASADNIENIE
Zamawiający, pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r., dokonał czynność unieważnienia postępowania na: „Dostawę oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”.
Powodem unieważnienia postępowania był fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Zamawiającego, biorąc pod uwagę aktualne rynkowe koszty dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną do zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie Zamawiający, wzywa Wykonawcę do zajęcia niezwłocznego stanowiska w kwestii wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do czasu wyboru oferty  i zawarcia umowy,  t. j. do dnia 31 października  2015r.
W przypadku wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w kwocie 4.000,00 zł, w trybie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszyscy Wykonawcy

 

Dot.: Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WASZ.0332/1/15 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”

 

W związku z prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach postępowaniem przetargowym na:  „Dostawę oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”,  działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz w związku ze  złożoną przez Wykonawcę IT.expert Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176,  02 - 486 Warszawa, informacją z dnia 19 sierpnia 2015r. o dokonaniu czynności niezgodnej z ustawą, Zamawiający unieważnia dokonaną w dniu 14.08.2015r. czynność unieważnienia w/w postępowania przetargowego.

UZASADNIENIE

Zamawiający, pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r., dokonał czynność unieważnienia postępowania na: „Dostawę oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”.

Powodem unieważnienia postępowania był fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Zamawiającego, biorąc pod uwagę aktualne rynkowe koszty dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną do zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający, wzywa Wykonawcę do zajęcia niezwłocznego stanowiska w kwestii wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do czasu wyboru oferty  i zawarcia umowy,  t. j. do dnia 31 października  2015r.

 

W przypadku wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w kwocie 4.000,00 zł, w trybie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 
PDF Drukuj Email

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Wszyscy Wykonawcy
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

UZASADNIENIE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła oferta złożona przez Wykonawcę, której cena przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia i nie może jej zwiększyć.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 20

Kampania BRD

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Reklamy

Aktualności

Informacja o terminach szkoleń - czytaj więcej...

Informacja o terminach i rodzajach zbliżających się szkoleń i kursów.


 
Tachografy i czas pracy kierowców - czytaj więcej...

AKTYCZNE WARSZTATY SZKOLENIOWE ITD:

„Obsługa i zastosowanie tachografów oraz czas pracy kierowców”

NOWOŚĆ! PRAKTYCZNE WARSZTATY SZKOLENIOWE ITD:

„Obsługa i zastosowanie tachografów oraz czas pracy kierowców”


 

 
Kurs dla kandydatów na Egzaminatorów - czytaj więcej...

NOWY ZAWÓD - EGZAMINATOR KAT. B

Zapraszamy na kurs


 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości