Szkolenie Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjów Drukuj
Środa, 25. Kwiecień 2012 08:04

 

Szkolenie przez duże "S" w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach.

 

Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży jest jednym z elementów systemu działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Działania edukacyjne muszą być ukierunkowane na kształtowanie prawidłowych postaw, na zdobywanie karty rowerowej i motorowerowej przez dzieci i młodzież, by bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

 

Wychowanie komunikacyjne to także inwestycja na przyszłość ? wychowanie nie tylko prawidłowo i bezpiecznie zachowujących się przyszłych kierowców, ale przede wszystkim ukształtowanie świadomego obywatela, który będzie preferował właściwe wartości, dostrzegał potrzeby innych ludzi nie tylko w ruchu drogowym.

 

Uczniowie kończący szkołę podstawową powinni uzyskać pierwsze uprawnienia do kierowania rowerem, a uczniowie gimnazjum do kierowania motorowerem.

 

Od wspólnych świadomych i zsynchronizowanych działań nauczycieli, rodziców, instytucji i organizacji zależeć będzie kształtowanie u młodzieży odpowiednich postaw i wyrabiania przekonania, że obowiązujące w ruchu drogowym przepisy mają sens.

 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach i Delegatura Kuratorium Oświaty w Suwałkach zorganizowały szkolenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego przygotowujących młodzież do uzyskania karty rowerowej oraz uczestnictwa w Ogólnopolskich Turniejach BRD, które odbyło się w dniach 27-28 marca 2012 r. w WORD w Suwałkach. Głównym celem było przygotowanie jak najwięcej osób w szkołach do uzyskania honorowego Certyfikatu "Specjalista ds. nauczania i egzaminowania na kartę rowerową".

 

Program szkolenia ? teoretyczno- praktycznego został opracowany na podstawie analizy ankiet, jakie każda szkoła otrzymała do wypełnienia w listopadzie ubiegłego roku.

 

Do opracowania programu oraz przeprowadzenia określonych tematów włączyła się Delegatura Kuratorium Oświaty w Suwałkach ? Pani Beata Wysocka , Policja Suwałki ? Pan Tadeusz Korsakowski, Polski Związek Motorowy ? Pan Mirosław Ślęzak, nauczyciele praktycy ? Panowie Zdzisław Danielewicz i Robert Jan Razin, Krajowa Rada BRD, Stowarzyszenie Zapobiegania Wypadkom Drogowym, Grupa IMAGE i portal Wychowanie Komunikacyjne "Bezpieczna droga do szkoły" ? Pani Bożena Chlabicz.

 

W programie szkolenia oprócz zajęć teoretycznych dotyczących szkolenia i egzaminowania na kartę rowerową były ćwiczenia praktyczne na mobilnym miasteczku BRD otrzymanym z Krajowej Rady BRD oraz zajęcia praktyczne na torze przeszkód doskonalące technikę jazdy rowerem oraz zasady przygotowania uczniów do Ogólnopolskich Turniejów BRD.

 

Atrakcją tego szkolenia była prezentacja symulatora EF ? SCOOT ? Pierwszy w Polsce edukacyjny symulator jazdy dla młodzieży pozwalający zrozumieć zagrożenia w ruchu drogowym jadąc rowerem/motorowerem, sprawdzić i utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach wychowania komunikacyjnego dotyczącą uzyskania karty rowerowej/motorowerowej. Zajęcia na symulatorze przeprowadził Pan Krzysztof GOS.

 

Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach Pan mgr Henryk Stanisław Grabowski oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku oddział w Suwałkach Pan Andrzej Raczyło, który zwrócił uwagę na naszą wspólną odpowiedzialność w uświadamianiu, a szczególnie rodzicom, że ich obowiązkiem jest skierowanie na zajęcia i egzamin na kartę rowerową swoich pociech, ponieważ 30% kart rowerowych i 10% kart motorowerowych wydanych w województwie podlaskim przez szkoły świadczą, w którym miejscu jesteśmy i ile potrzeba wysiłku, by ten stan poprawić.

 

Dyrektor Henryk Grabowski poinformował uczestników szkolenia o pomocy udzielanej przez ostatnie 9 lat szkołom, o wydatkach WORD na BRD, jak też działań Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Zachęcał wszystkich do działania:

 

Panie i Panowie Wolontariusze Wychowania Komunikacyjnego

Wspólnie wprowadźmy w życie i zrealizujmy hasła:

 

"KAŻDE DZIECKO kończące szkołę podstawową ZDAJE EGZAMIN i uzyskuje KARTĘ ROWEROWĄ"

 

"KAŻDE DZIECKO Z KARTĄ ROWEROWĄ uczestnikiem ruchu drogowego"

 

Wspieraliśmy i wspierać będziemy Was, ludzi i organizacje, z którymi działamy w zakresie poprawy edukacji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdajemy sobie sprawę, jak dużo jeszcze jest do zrobienia. Nie bójmy się tego wyzwania. Wierzę, że wspólnie działając jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel w trzech naszych powiatach udoskonalając działalność Gminnych Centrów BRD i system szkolenia w szkołach?.

 

Należy podkreślić duże zaangażowanie Komisji BRD ds. szkolnych i pracowników z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w przygotowanie tak zwanej teczki dydaktycznej dla każdego uczestnika szkolenia, jak też sprawną realizację programu szkolenia.

 

Skład Komisji BRD ds. szkolnych przy WORD w Suwałkach:

 

 • mgr Zdzisław Danielewicz ? nauczyciel Wychowania Komunikacyjnego Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum
 • mgr Robert Jan Razin ? nauczyciel Szkoła Podstawowa z Krasnopola
 • Tadeusz Korsakowski ? Wydział ruchu drogowego Policji w Suwałkach
 • Mirosław Ślęzak ? instruktor nauki jazdy OSK PZM Suwałki
 • Mgr Aleksander Czuper ? Główny Specjalista ds. BRD WORD Suwałki

 

Obsługa techniczna to: Pan Mariusz Miłek ? informatyk WORD w Suwałkach, pracownik wydziału szkoleń- Pani Marta Aleksa ? Główny specjalista ds. szkoleń, miasteczko mobilne ? tory przeszkód ? Pan Wojciech Sobolewski z pracownikami administracji.

 

W skład teczki dydaktycznej weszły następujące pozycje:

 

 • Karta rowerowa z płytką : nauka ? testy ? Grupa IMAGE Warszawa
 • "Jeżdzę na rowerze ? zdaje egzamin na kartę rowerową" ? Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • "Wiewiósław na drodze" ? BRD dla dzieci powyżej 6 lat ? Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • "Bądź ekspertem jazdy na rowerze" ? Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • "Pamiętaj masz jedno życie" ? dla dzieci od lat 10 - Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • Ulotki ? Nowe prawo ? Rowerzysta z prawej - Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • Ulotki ? Bezpiecznie na drodze - Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • Ulotka ? zapisz w telefonie komórkowym hasło: ICE ? Stowarzyszenie "Bezpieczna droga"
 • Nalepki odblaskowe na rower - Krajowa Rada BRD w Warszawie
 • Przekaż przyjacielowi ? Jak przeżyć atak serca, kiedy jesteś sam, np. jadąc samochodem ? ulotka kontynuowanej akcji WORD w Suwałkach

 

 

Prelegentami poszczególnych tematów szkolenia byli:

 

 

 1. Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej, historia, podstawy prawne, obowiązki szkoły, rodziców i instytucji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i uczniom ? referowała Pani Beata Wysocka ? Kuratorium Oświaty Delegatura w Suwałkach.
 2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i czynniki determinujące go, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym na terenie powiatu augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego ? Pan Tadeusz Korsakowski ? Komenda Powiatowa Policji w Suwałkach
 3. Wybrane zagadnienia przepisów ruchu drogowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe zasady ruchu drogowego. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów ? Pan Mirosław Ślęzak ? OSK PZM w Suwałkach
 4. Praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć wychowania komunikacyjnego, opracowanie zestawu materiałów dydaktycznych, planowanie pracy dydaktycznej, przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych wykorzystując Mobilne Miasteczko BRD oraz tor przeszkód ? Pan Zdzisław Danielewicz ? nauczyciel praktyk Wychowania Komunikacyjnego ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Suwałkach
 5. Organizacja i przebieg egzaminu na kartę rowerową (teoria, praktyka ? plac egzaminacyjny + miasteczko mobilne) oraz rola nauczyciela, przedstawiciela Policji, WORD) ? Pan Tadeusz Korsakowski ? Komenda Powiatowa Policji w Suwałkach
 6. Przygotowania i organizacja w szkole, gminie, mieście, powiecie eliminacji do Ogólnopolskich Finałów Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym połączone z ćwiczeniami praktycznymi na mobilnym miasteczku BRD, torze przeszkód oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy ? Pan Robert Jan Razin ? nauczyciel Wychowania Komunikacyjnego ze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu
 7. Zasady współpracy z Wychowaniem komunikacyjnym "Bezpieczna droga do szkoły" z Krajową Radą BRD, Stowarzyszeniem Zapobiegania wypadkom drogowym, Grupą IMAGE(która opracowała materiały do Gminnych Centrów BRD i pracowni wychowania komunikacyjnego), omówiła Pani Bożena Chlabicz ? redaktor naczelny portalu Wychowanie Komunikacyjne. Zachęcała do korzystania z materiałów i doświadczeń ludzi, którzy swoje przemyślenia, sukcesy i porażki przekazują poprzez portal. Jednocześnie przekazała materiał szkoleniowy na kartę rowerową w postaci 1000 płytek, które pozwoliły wyposażyć pracownie informatyczne do prowadzenia zajęć grupowych z wychowania komunikacyjnego w gminnych centrach BRD i szkołach podstawowych. W powiecie suwalskim wyposażono 16 pracowni, w Suwałkach ? 12, powiecie sejneńskim ? 7, w Augustowie ? 5, powiat augustowski ? 6.

 

W realizacji punktu szkolenia ? prezentacja symulatora oprócz nauczycieli brali udział policjanci ruchu drogowego z Komend powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, pracownicy Wydziałów Komunikacyjnych i ośrodków szkolenia kierowców. Przedstawiciele mediów: TVS, TVinfo, Radio5, Radio Białystok, Gazeta Współczesna, Tygodnik Suwalski, Kurier Suwalski.

 

W prezentacji brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Suwałkach, którzy nie brali udziału w szkoleniu na kartę motorowerową. Na tym symulatorze na pierwszych zajęciach można sprawdzić, czy młody człowiek ma predyspozycje by być kierowcą, można sprawdzić wiedzę teoretyczną, praktyczną jazdę w różnych warunkach atmosferycznych o różnym natężeniu ruchu ? w mieście i poza nim, w różnych warunkach terenowych, po spożyciu alkoholu lub narkotyków.

Każdy z uczestników mógł sprawdzić siebie w jeździe na symulatorze odpowiednio zaprogramowanej lekcji.

 

Opinie wszystkich były bardzo pozytywne, Nauczyciele widzieliby te symulatory w każdym Gminnym Centrum BRD lub przynajmniej w jednej z pracowni wychowania komunikacyjnego w mieście. Uczniowie stwierdzili, że gdyby takie symulatory były w szkole, to ilość chętnych zdobycia karty motorowerowej byłaby 100%.

 

Zwrócono uwagę na to, by zapoznać z tym symulatorem, jego rolą w szkoleniu Wójtów i Przewodniczących rad Gmin, Starostów i przekonać do zaplanowania w przyszłym budżecie pieniędzy na ten zakup. Wsparcie w tej sprawie obiecali redaktorzy uczestniczących w tym szkoleniu.

 

Na zakończenie szkolenia Certyfikaty wręczył Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach Pan Ignacy Jasionowski i Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach ? Pan Andrzej Raczyło.

 


 

 

Galeria artykułu:

 


 

Przekazał:

Główny Specjalista ds. BRD

WORD Suwałki

mgr Aleksander Czuper