Punkty karne – zapisz się na szkolenie

Formularz zapisu na szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Adres zamieszkania. Pole wymagane.
Adres zamieszkania. Pole wymagane.
Adres zamieszkania. Pole wymagane.
Pole wymagane.
Dane z prawa jazdy. Pole wymagane.
Dane z prawa jazdy. Pole wymagane.
Dane z prawa jazdy. Pole wymagane.
Dane z prawa jazdy. Pole wymagane.
Dane z prawa jazdy. Pole wymagane.
Przypominamy, że chodzi o dane Komendy Wojewódzkiej Policji. Pole wymagane.
Województwo, w którym mieści się Komenda Policji podana w polu powyżej. Pole wymagane.
Proszę wpisać datę szkolenia wybraną z terminarza szkoleń dostępnego na naszej stronie internetowej (menu: "szkolenia>terminy szkoleń"). Pole wymagane.
Komendant Wojewódzki Policji, właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji, po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającemu naruszenia popełnionemu z datą najwcześniejszą. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegającym wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24 (Podstawa prawna; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.poz.488).
Pole nieobowiązkowe.
Pole nieobowiązkowe.
Skip to content