Szkolenia BHP

Szkolenie z zakresu bhp okresowe dla pracodawców i innych  osób kierujących pracownikami.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
pracodawców, kierowników, majstrów i brygadzistów, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 

– odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż w zakładzie,
– oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 
– kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
– ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie  trwa : 16 godzin /2 dni/;

Koszt  szkolenia wynosi : 200 zł

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych i innych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 
– oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 
– metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
– kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie  trwa : 8 godzin /1 dzień/

Koszt szkolenia wynosi : 150 zł

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie  trwa : 8 godzin /1 dzień/

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 
– przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, 
– zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, 
– postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Koszt szkolenia wynosi: 100 zł

Szkolenia kończą się egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu.

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 21, 22 i 23.

Skip to content