Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach dostępnej pod adresem: https://word.suwalki.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.04.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2024 r.

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą mailową: word@word.suwalki.pl lub telefoniczną 87 563 16 60.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny    odmówi    realizacji    żądania    zapewnienia    dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub  elementu   strony   internetowej bądź aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do RPO.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona została również przetestowana przez automatyczny walidator dostępny na stronie internetowej TIGNTUN CHECKER.

Testy wykazały, że dostępność cyfrowa strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest spełniona w 89,79%.

Raport z przeprowadzonej walidacji z dnia 26-03-2024 r.:

Test zgodności – deklaracja dostępności
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach Strona internetowa WORD w Suwałkach – www.word.suwalki.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Główne wejście do WORD w Suwałkach, zlokalizowane jest od strony
ul. L. Waryńskiego i znajduje się na poziomie chodnika.

Biuro obsługi klienta znajduje się w holu głównym, blisko wejścia do budynku,
na tym samym poziomie.

W budynku jest winda z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Sale wykładowe usytuowane są na I piętrze budynku administracyjno-biurowego. Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z windy osobowej. Dotarcie do sal konferencyjnych odbywa się bez przeszkód architektonicznych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i biura obsługi klienta można wejść z psem przewodnikiem.

Skip to content