Kwalifikowana pierwsza pomoc z tytułem ratownika

Szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z tytułem ratownika

Warunki jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o uprawnienia ratownika:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z poźn.zm.), ratownikiem może być osoba:

  • która ukończyła 18 lat,
  • zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o którym mowa w art. 15 w/w ustawy, lub będąca członkiem tych jednostek,
  • której stan zdrowia pozwala na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • ważny dokument tożsamości,
  • w przypadku recertyfikacji (odnowienie uprawnień – egzamin) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej /kursem/, i uzyskaniu tytułu ratownika.

Czas trwania kursu: 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych.

Koszt kursu wynosi: 900 zł

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Cena egzaminu poprawkowego (recertyfikacji) wynosi 300 zł.

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 21, 22 i 23.

Skip to content