Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

1. Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów (podstawowy kat. B).

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ,
 • co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B,
 • ukończone 23 lata,
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • niekaralność za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania kategorii prawa jazdy.

Czas trwania:

 • 154 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych.
 • 15 godzin zajęć praktycznych.
 • Dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w egzaminie państwowym w zakresie części teoretycznej i praktycznej.
 • Dziesięciokrotne przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego.

Koszt szkolenia: 4500 zł

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 21.

2. Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów (rozszerzenie uprawnień kat. A, C ,D).

Wymagania:

 • uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
 • posiadanie co najmniej przez okres roku prawa jazdy w zakresie kategorii, która podlega szkoleniu,
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • niekaralność za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy,
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Czas trwania:

 • 46 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 15 godzin zajęć praktycznych
  Dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w egzaminie państwowym w zakresie części praktycznej
  Dziesięciokrotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

Więcej informacji: Wydział Szkoleń, tel.: 87 563 16 60 wew. 21.

Skip to content