Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym podanym w pkt 1 lub za pomocą adresu e-mail: iod@word.suwalki.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, na podstawie udzielonej zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w związku z następującymi przepisami prawa, w tym: ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z treścią którego przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach statutowych Ośrodka oraz wynikających z przepisów prawa.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

 • upoważnieni pracownicy Ośrodka,
 • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Ośrodkiem, w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów oraz realizacji umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu egzaminowania,
 • uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Wydział Komunikacji, Sądy, Organ Nadzorczy).

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa oraz zgodnie z terminami wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującym w Ośrodku.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia (chyba, że Pani/Pana dane będą konieczne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, sprostowania swoich danych osobowych. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym podanym w pkt 1 lub za pomocą adresu e-mail: iod@word.suwalki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana oraz z pobranego PKK.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:
 • przeprowadzenia procesu egzaminowania, udokumentowania jego przebiegu wraz z nagraniem jego przebiegu,
 • prowadzenia z Panią/Panem komunikacji dotyczącej egzaminu,
 • wypełnienia obowiązków prawnych, w tym: pobranie aktualizacji profilu kandydata na kierowcę (PKK), ewidencjonowanie rozliczeń finansowych, odesłanie PKK na żądanie osoby, której dane dotyczą do innego WORD, odesłanie zaktualizowanego PKK o wynik egzaminu do właściwego Wydziału Komunikacji,
 • udziału w ewentualnym postępowaniu skargowym na proces egzaminowania,
 • prowadzenie prac statystycznych związanych z przeprowadzonym egzaminem.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
 • upoważnieni pracownicy Ośrodka, w tym egzaminatorzy,
 • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Ośrodkiem, w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów oraz realizacji umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu egzaminowania,
 • uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Wydział Komunikacji, Sądy, Organ Nadzorczy).
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w tym: listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc, protokoły egzaminów państwowych – 50 lat, zarejestrowanie nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy – 21 dni, chyba, że złożona zostanie skarga, rozliczenia finansowe – 6 lat.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia (chyba, że Pani/Pana dane będą konieczne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, sprostowania swoich danych osobowych. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkować niemożliwością weryfikacji przez Ośrodek tożsamości kandydata na kierowcę, a w konsekwencji uniemożliwi Pani/Panu przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym podanym w pkt 1 lub za pomocą adresu e-mail: iod@word.suwalki.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, na podstawie udzielonej zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z m.in. ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania i udokumentowania usługi szkoleniowej,
 • prowadzenia z Panią/Panem komunikacji dotyczącej szkolenia,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • udziału w ewentualnym postępowaniu skargowym,
 • prowadzenie prac statystycznych związanych z przeprowadzonym szkoleniem.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

 • upoważnieni pracownicy Ośrodka,
 • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Ośrodkiem, w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów,
 • uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Wydział Komunikacji, Sądy, Organ Nadzorczy).

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa oraz zgodnie z terminami wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującym w Ośrodku.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pani/Pan prawo wglądu w treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia (chyba, że Pani/Pana dane będą konieczne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, sprostowania swoich danych osobowych. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w szkoleniu.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym podanym w pkt 1 lub za pomocą adresu e-mail: iod@word.suwalki.pl.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary wewnątrz budynku, tj. poczekalnie, wejścia i wyjścia budynku Ośrodka, sala egzaminacyjna oraz obszar wokół budynku, tj. ciągi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe.
 4. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego jest wizerunek osoby.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 6. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie Ośrodka oraz ochrony mienia.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnionym organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, m.in. policji, prokuraturze, sądom.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 9. Obraz z kamer zapisywany jest na dysku twardym rejestratora w pętli 31 dni (dane z pierwszego dnia nagrania nadpisywane są danymi z ostatniego dnia nagrania).
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 12. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Ośrodka.
Skip to content