Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy na czas trwania stanu epidemicznego związanego z epidemią COVID-19

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach,
  ul. Waryńskiego 24; tel.: +48 87 563 16 60; email:
  word@word.suwalki.pl
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych osobowych:
  email: iod@word.suwalki.pl,
  telefon: +48 87 563 16 60 wew.: 33.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania,
 • W czasie stanu epidemicznego pobierane są od Pani/Pana dodatkowe dane dotyczące stanu zdrowia i miejsc przebywania. Dane zbierane są na potrzeby zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 podczas przeprowadzania procesu egzaminowania. Dane zbierane są w formie ankiety i będą przechowywane do czasu odwołania stanu epidemicznego +21 dni,
 • Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów,
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych,
 • Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony zgodnie z przepisami prawa,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.);
 • Ustawa o rachunkowości.

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń na czas trwania stanu epidemicznego związanego z epidemią COVID-19

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach,
  ul. Waryńskiego 24; tel.: +48 87 563 16 60; email:
  word@word.suwalki.pl
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych osobowych:
  email: iod@word.suwalki.pl,
  telefon: +48 87 563 16 60 wew.: 33
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia,
 • W czasie stanu epidemicznego pobierane są od Pani/Pana dodatkowe dane dotyczące stanu zdrowia i miejsc przebywania. Dane zbierane są na potrzeby zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 podczas przeprowadzania procesu egzaminowania. Dane zbierane są w formie ankiety i będą przechowywane do czasu odwołania stanu epidemicznego +21 dni,
 • Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów,
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych,
 • Podawanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa  odbywa się na podstawie odrębnej pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą,
 • Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony zgodnie z przepisami prawa,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz.2195,z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1834,z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (Dz. U. 2018 r. poz.663, z późn. zm.);
 • oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
Skip to content