Informacje o działalności w zakresie egzaminowania i szkolenia!

I. EGZAMINOWANIE

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych
na prawo jazdy przez Wojewódzki Ośrodek  Ruchu Drogowego
w Suwałkach w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii COVID-19.

Ogólne zasady dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy:

1. Osoba przystępująca do egzaminu powinna stawić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz obowiązkowo być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne zakrywające usta i nos oraz rękawiczki ochronne.

2. Osoba egzaminowana ma obowiązek wypełnić ,,Ankietę wstępnej kwalifikacji” oraz podpisać ,,Oświadczenie osoby uczestniczącej w egzaminie państwowym na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”. Analiza informacji zawartych w Ankiecie oraz zgoda wyrażona w Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia uczestnika do egzaminu państwowego na prawo jazdy. WORD w Suwałkach w przypadku oceny, iż udział osoby przystępującej do egzaminu  może nieść zagrożenie dla osób pracujących, szkolących lub korzystających z usług Ośrodka, może odmówić egzaminowania takiej osoby. W takim przypadku opłata za egzamin podlega zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

3. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba egzaminowana ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.

4. Przed przystąpieniem do egzaminu każda osoba podchodząca do egzaminu zostanie poddana kontrolnemu zmierzeniu temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury (powyżej 37,5°C), kaszlu  lub kataru, WORD w Suwałkach może odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.

5. Zapisy na egzaminy odbywają się bez potrzeby osobistej wizyty w Ośrodku. Formą zalecaną zapisu na egzamin państwowy na prawo jazdy jest połączenie telefoniczne, fax lub e-mail. W przypadku, gdy wizyta osobista jest niezbędna obowiązuje odkażanie rąk. Każdy interesant musi posiadać rękawiczki i maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos.

6. Osoby towarzyszące dla zdającego pozostają poza obiektem Ośrodka. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy udział w egzaminie podyktowany jest obecnością tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub instruktora prowadzącego.

7. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń i oznakowań umieszczonych wewnątrz budynku.

8. Egzaminatorzy do pracy przystępują dobrowolnie. WORD w Suwałkach wyposaża ich w maseczkę zakrywającą usta i nos, przyłbicę, rękawiczki ochronne oraz różnego rodzaju produkty odkażające, które mają obowiązek stosować podczas egzaminów.

9. Grupy na egzamin teoretyczny będą liczyły po 7 osób. Obowiązuje wszystkich 2-metrowy dystans pomiędzy osobami. Po każdym egzaminie teoretycznym sala komputerowa będzie podlegała dodatkowemu odkażaniu przez pracowników do tego wyznaczonych. W poczekalni Ośrodka są udostępnione miejsca siedzące z zachowaniem 2 metrów odległości między miejscami.

10. Sala egzaminacyjna powinna być wyposażona w płyn dezynfekujący i ręcznik papierowy oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki.

11. Pomiędzy przeprowadzanymi egzaminami praktycznymi na prawo jazdy przerwy zostają wydłużone ze względu na każdorazową dezynfekcję samochodów. W pojazdach będą dostępne ręczniki jednorazowe i płyny dezynfekujące.

12. Po każdym egzaminie praktycznym, pojazd egzaminacyjny kategorii B,B+E,C,C+E,D,T egzaminator odstawia pod garaż i dezynfekuje. Należy zdezynfekować następujące elementy: stacyjkę oraz kluczyk, kierownicę wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignię zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, elementy regulacji fotela kierowcy i pasażera z przodu, elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika.

13. W uzasadnionych przypadkach- na wniosek Dyrektora lub egzaminatora nadzorującego pojazd może zostać poddany dodatkowej dezynfekcji.

14. Samochody uczestniczące w egzaminach będą podlegały dodatkowemu odkażaniu przez pracowników Wydziału Administracyjnego i Szkoleń, zgodnie z harmonogramem przerw technicznych, wprowadzonym przez Dyrektora, nie rzadziej niż raz w ciągu dnia.

15. Po każdym egzaminie praktycznym kategorii AM, A1,A2,A należy odstawić pojazd pod garaż, gdzie będzie zdezynfekowany. Egzaminator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję następujących elementów: kierownicę, stacyjkę, kluczyk, dźwignię sprzęgła i hamulca ręcznego, siedzisko oraz elementy sterowania. Należy także poddać dezynfekcji ochraniacze na kolana i łokcie. W przypadku używania kasku ochronnego należącego do WORD w Suwałkach należy poddać go dodatkowemu odkażaniu dla kasku ochronnego wraz z urządzeniem do łączności. Osoba przystępująca do egzaminu praktycznego  powinna posiadać własną kominiarkę.

16. Możliwe jest użycie własnego kasku z zapewnieniem dobrej komunikacji z egzaminatorem. W przypadku użycia pojazdu z Ośrodka Szkolenia Kierowców, podstawiający pojazd zapewnia również kask z urządzeniem do łączności.

17. Powyższe zasady bezpieczeństwa dotyczą także pojazdów podstawianych przez Ośrodki Szkolenia Kierowców. Obowiązek przygotowania tych samochodów na wyżej wymienionych zasadach spoczywa na podmiocie podstawiającym auto.

18. Wszystkie materiały użyte do dezynfekcji należy zabezpieczyć i składować w oddzielnym pojemniku.

1. Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach w sprawie wznowienia działalności pracy >>kliknij<<

2. Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii COVID-19 >>kliknij<<

3. Ankieta wstępna kwalifikacji >>kliknij<<

II. SZKOLENIE

Zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń (kursów) przez Wojewódzki Ośrodek  Ruchu Drogowego w Suwałkach w okresie w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii Covid-19.

Zasady ogólne dotyczące organizowania i przeprowadzania szkoleń (kursów).

1.  Osoba przystępująca do szkolenia powinna stawić się na szkolenie w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczki i rękawiczki ochronne.

2.  Osoba przystępująca do szkolenia ma obowiązek wypełnić „Ankietę wstępnej kwalifikacji” oraz podpisać „Oświadczenie osoby uczestniczącej w szkoleniu (kursie) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach”. Analiza informacji zawartych w Ankiecie oraz zgoda wyrażona w Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia uczestnika do szkolenia. WORD w Suwałkach w przypadku oceny , iż udział osoby szkolącej  może nieść zagrożenie dla osób pracujących, szkolących lub korzystających z usług Ośrodka, może odmówić szkolenia takiej osoby. Opłata za szkolenie podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

3. Przed przystąpieniem do szkolenia każda osoba zostanie poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury (powyżej 37,5°C), kaszlu  lub kataru, WORD w Suwałkach może odmówić przyjęcia na szkolenie.

4.  Zaleca się osobie uczestniczącej w szkoleniu ustalanie terminu szkolenia poprzez zapisy telefoniczne lub e-mail.

5. Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie osoby z bieżącym terminem szkolenia lub załatwiające sprawę zapisu na szkolenie. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka osób towarzyszących osobom szkolącym.

6. Osoby oczekujące na szkolenie powinny stosować się do poleceń i oznakowań umieszczonych wewnątrz budynku.

7.  Wykładowca powinien być wyposażony w maseczkę, przyłbicę i rękawiczki ochronne.

8.  Po każdych zajęciach sale wykładowe będą podlegały dodatkowemu odkażaniu przez pracowników do tego wyznaczonych.

9.  Przed salą wykładową znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym i ręcznikiem papierowym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki.

10. Wszystkie materiały użyte do dezynfekcji należy zabezpieczyć i składować w oddzielnym pojemniku.

1. Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania szkoleń (kursów) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii COVID-19 >>kliknij<<

2. Ankieta wstępna kwalifikacji >>kliknij<<

Skip to content