I Ty możesz zostać EGZAMINATOREM! – startujemy 08-02-2021

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Zajęcia obejmują:
naukę podstaw techniki i taktyki jazdy, psychologię, dydaktykę, techniki kierowania i obsługi pojazdu, przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zasady prowadzenia egzaminu państwowego, etykę zawodu egzaminatora oraz praktykę egzaminatorską.

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu
 3. ukończyła 23 lata;
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów (podstawowy kat. B).

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 8 lutego 2021 r. o godz. 15:00

Planowany termin rozpoczęcia: 26 luty 2021 r.

Więcej informacji: Wydział Szkoleń – 87 563 16 60 wew. 22, 23

Skip to content